İş Politikamız

  • Her türlü sektöre yönelik sac şekillendirme prosesleri ile bu parçaların, üretim ve satışı alanlarında faaliyet gösteren;
  • Yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına, yasa ve kanunların gerekliliklerine uygun olarak  her türlü  tedbiri  almayı,
  • İşçi  Sağlığı  ve  İş Güvenliği  Politikası, insana ve  içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya  dayanmaktadır. Sard Makine’nin faaliyet gösterdiği  her  alanda İşçi Sağlığı  ve  İş Güvenliği  (İSG) birinci  öncelik  olup, ‘ Sağlığını koru, İşini koru ’ sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli  ve  Sağlıklı bir  çalışma  ortamı  temin etmek  üzere, herkes  kendi  yetki  sınırları  içinde  gerekeni  yapmakla  yükümlüdür. En önemli  hedeflerimizden  biri de, tüm  çalışanlarımızı  ve  içinde bulunduğumuz  çevreyi  iş kolumuza yönelik  olası risklerine karşı  korumaktır.
  • İşçi Sağlığı  ve  İş Güvenliğine  yönelik  hedefleri  belirlemek  ve  bu  hedeflere  ulaşmak  için  yönetim  programları  geliştirmeyi,
  • Çalışanlarımıza; İşçi  Sağlığı  ve İş Güvenliği  alanında gerekli  eğitimleri sağlamayı, bölümlere  göre  uygun araç-gereç ve kişisel koruyucu  ekipmanları bulundurulmasını  ve  kullanılmasını  sağlamayı,
  • İşyerinde  oluşabilecek  iş  kazası  ve  meslek  hastalığı  doğurabilecek  emniyetsiz  durum  ve  hareketleri, olası  kaza  risklerini, etkin  bir  risk  değerlendirmesi  yaparak  önceden  tespit  edip  ortadan kaldırmayı  ve çıkan  sonuçları dokümante edip kayıt  altına  almayı,
  • Acil durumlara (kazalar,vb.) yönelik  gerekli  hazırlıkları  yapıp, uygun  personeller ile çalışmalar yapmayı, yaralanmaların  ve  sağlık  bozulmalarının  önlenmesini  sağlamayı  ve  izleme  sonuçlarına  bağlı  olarak  iyileştirme  faaliyetlerini başlatmayı,
  • İşyerinde  hizmet  veren  alt  yüklenici  ve  ziyaretçilerin de SARD MAKİNE’nin koymuş  olduğu  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği  ile ilgili  kurallara  uymalarını  sağlamayı,
  • SARD MAKİNE , İşçi  Sağlığı  ve İş Güvenliği  yönetiminin  ve  performansının sürekli iyileştirmesini sağlayarak,bağlı  bulunan  kurumlar, Sanayi Odaları  ve  Dernekler gözetiminde örnek  bir şirket  haline  getirmeyi, Bu doğrultuda  kurulmuş  ve  yürütülmekte  olan  İSG Yönetim Sistemimizin  sürekliliğini  sağlamayı  İSG  POLİTİKAMIZ  olarak  belirlemiş ve hedeflemiştir